Darbo laikas ir poilsio laikas

Įstatymas

Darbo laikas ir poilsio laikasreguliuojamas TC. Tam tikrų profesijų ir pareigų tipų atveju papildomai taikomi pramonės įstatymai. Tačiau bet kokiu atveju darbo laiko ir poilsio laiko būdas yra įtvirtintas kolektyvinėje sutartyje arba įmonės vidaus tvarkaraštyje. Organizacijoje gali veikti ir kitas vietos aktas. Apsvarstykite darbo valandų ir poilsio laiko savybes.

darbo laikas ir poilsio laikas

Darbo laikas: režimų klasifikacija

Toliau pateikiami TC režimai:

 1. Normalus (vienos pamainos).
 2. Nenormalizuotas.
 3. "Shift" darbas.
 4. Lankstus grafikas.
 5. Shift režimas.
 6. Supjaustyta darbo diena

Vienos pamainos režimas

Tai priklauso nuo darbo veiklos registravimo metodo. Tai nustato organizacijos vidiniai norminiai dokumentai.

Įprastomis operacijomis į darbo laiką galima atsižvelgti dienos, savaitės ar viso.

Vadovaudamasis Darbo kodekso 100 straipsnio nuostatomis, įmonė gali nustatyti:

 • penkių dienų savaitė su dviem dienomis;
 • šešias dienas vieną dieną;
 • savaitę su poilsio dienų teikimu pagal stumdomą tvarkaraštį.

Pagal Art. 104 TC, organizacija gali pateikti apibendrintą apskaitą.

Dienos darbo laiko režimas praktikoje vadinamas vienkartine pamaina.

Kasdieninės apskaitos atveju, bet kokia darbo veikla, viršijanti nustatytą normą, turėtų būti laikoma viršvalandiniu darbu. Pritraukimo tvarką reglamentuoja Darbo kodekso 99 straipsnis.

Santrauka apskaitos

Kai naudojamas kaip atsiskaitymas, nustatomas laikotarpis, ilgesnis nei viena diena arba viena savaitė. Minimali trukmė yra mėnuo, o maksimalus - vienerius metus.

Įmonėje arba įgyvendinanttam tikros rūšies darbas, jei negalima laikytis dienos ar savaitės darbo laiko gamybos sąlygų, įstatymas leidžia sudaryti apibendrintą apskaitą. Tai būtina, kad bendra darbo veiklos trukmė atsiskaitymo laikotarpiu neviršytų įprastų darbo valandų.

Apskaita gali būti kas ketvirtį, mėnesį, savaitę, metinę. Ji naudojama organizuojant darbo procesą rotaciniu pagrindu organizacijose, teikiančiose transporto paslaugas.

Apibendrinus, didžiausia įstatymo trukmė nenumatyta. Tačiau praktikoje maksimali trukmė paprastai yra 8-12 valandų.

darbo laiko ypatumai

Nestandartizuotas tvarkaraštis

Šiuo darbo laiko režimu dirba darbuotojaiįmonės vadovo įsakymas kartais gali būti susijęs su įstatymų nustatyto pareigybių vykdymu už įprastos pamainos trukmės. Kolektyvinėje sutartyje, taisyklėse, specialiose nuostatose ar kituose vietiniuose aktuose nustatytas konkrečių pozicijų, kurioms gali būti pateiktas nestandartinis grafikas, sąrašas.

Šio darbo laiko būdo specifika yrakad darbuotojui taikoma bendra darbo užmokesčio tvarka. Tačiau darbdavio prašymu jis gali būti laikomas darbe, kad galėtų atlikti savo pareigas po pasikeitimo pabaigos, arba būti pakviestas į įmonę prieš pradedant eiti pareigas.

Svarbus dalykas

Reikėtų pažymėti, kad nereguliuojamadarbo laikas, darbuotojai gali atlikti tik tas pareigas, kurios nustatytos sutartyje ir darbo aprašyme. Personalui gali tekti nevykdyti jokių kitų užduočių, taip pat ir po to, kai jie yra baigti arba prieš pamainą. Darbo kodekso 60 straipsnio nuostatos apskritai neleidžia piliečiui dalyvauti vykdant sutartyje nenurodytas pareigas.

Kas gali nustatyti netvarkingą tvarkaraštį?

TC yra nustatytas šiame režimedarbuotojų kategorijos, įtvirtintos specialiame sąraše. Šis sąrašas turėtų būti pridėtas prie kolektyvinės sutarties, darbo valandų specifikacijos ar kito vietos organizacijos akto. Sąrašas taip pat gali būti nustatytas pagal regioninius, sektorių ir kitus susitarimus.

Darbuotojams gali būti nustatytas nestandartinis tvarkaraštis:

 • valdymo, techninio, administracinio, verslo personalo;
 • darbo laiko, į kurį negalima atsižvelgti;
 • paskirstyti darbo laiką savo nuožiūra;
 • kurio pasikeitimas yra padalintas į skirtingos trukmės dalis.

Su neteisinga grafika, darbdavys turi teisęįtraukti darbuotojus į viršvalandžius be jų sutikimo. Žinoma, tai turėtų būti ypatingos pramoninės būtinybės atvejai. Tuo pačiu metu darbuotojai negali atsisakyti tokios darbo veiklos, kitaip užregistruojama grubus drausmės pažeidimas.

Darbuotojų garantijos

Nereguliuojamo darbuotojo nustatymastvarkaraštis nereiškia, kad jiems netaikomos Darbo kodekso bendrosios taisyklės, reglamentuojančios darbo valandų ypatumus ir poilsio teikimo ypatumus.

Nestandartizuotas tvarkaraštis reiškia tam tikrąperdirbimas. Šiuo atžvilgiu TC įtvirtina darbdavio pareigą jiems kompensuoti, suteikiant papildomas atostogas (metines ir sumokėtas). Jos trukmė nustatoma kolektyvine sutartimi, reglamentu ar kitu vietiniu aktu, tačiau neturi būti trumpesnė kaip 3 dienos (kalendorinis). Jei tokios atostogos nėra suteikiamos, apdorojimas (su darbuotojo sutikimu) gali būti kompensuojamas kaip viršvalandinis darbas.

užsakyti darbo valandų savybes

Lankstus darbo laikas

Jis pirmą kartą buvo pristatytas devintajame dešimtmetyje. Visų pirma toks režimas buvo skirtas moterims, dirbančioms su vaikais. Vėliau jo veiksmai skirstomi į kitas darbuotojų kategorijas.

Lankstus grafikas reiškia tokią organizacijądarbo veikla, kai kai kuriems darbuotojams ar padalinių komandoms leidžiama (pagal iš anksto nustatytą sistemą) savireguliuojamą poslinkio (dienos) pradžią, užbaigimą ir bendrą trukmę. Šiuo atveju būtina išsamiai išplėtoti bendrą įstatymų nustatytą valandų skaičių per atsiskaitymo laikotarpį. Tai gali būti diena, mėnuo, savaitė ir kt.

Darbo laiko savybės yrašie darbo grafikai nustatomi darbuotojų susitarimu su darbdaviu. Tuo pačiu metu jie gali būti nustatomi įregistravus valstybę ir įdarbinant. Susitarimas gali būti sudarytas tam tikrą laikotarpį arba nenurodant jokio laikotarpio. Norint nustatyti tokį tvarkaraštį, reikia nurodyti darbo laiko savybes. Tai turėtų apimti visas sąlygas, kuriomis darbuotojai atliks savo profesinę veiklą.

Taikymo sritis

Tuose turėtų būti naudojamas lankstus planavimasTais atvejais, kai dėl socialinių, buitinių ar kitų priežasčių sunku naudotis įprastomis darbo valandomis. Apskaitos sistemos keitimas leis taupiau naudoti dieną ir užtikrins gerai koordinuotą komandos darbą.

Neprotinga įvesti lankstų tvarkaraštį tęstinei gamybai su trijų poslinkių darbais, taip pat dvigubo darbo režimu, jei bendrovė neturi laisvų vietų judesių sąnariuose.

Šis režimas gali būti naudojamas su 5-, and6 dienų savaitė. Jos naudojimas neturi įtakos darbuotojų normavimui ir apmokėjimui, išmokų teikimui, patirties apskaičiavimui ir kitoms darbo teisėms. Tokios darbo valandos puikiai tinka mokytojams, kultūros ir laisvalaikio įstaigų darbuotojams.

Pagrindiniai lanksčios grafikos elementai

Pamainos pradžioje ir pabaigoje numatytas laikas,kurio ribose darbuotojas savo nuožiūra gali pradėti ir baigti savo pareigas. Šis laikotarpis yra pirmasis lankstaus grafiko elementas. Antrasis komponentas yra fiksuotas laikas. Per tą laiką darbuotojas turi būti įmonėje. Pagal savo trukmę ir reikšmę šis laikas laikomas pagrindine dienos dalimi. Iš esmės darbuotojas atlieka pareigas ne visą darbo dieną.

Fiksuoto laikotarpio nustatymas leidžia įprastą gamybos proceso eigą ir paslaugų sąveiką.

Be to, yra dviejų intervalų, leidžiančių apskaičiuoti numatyto laikotarpio nustatytas valandas:

 1. Pertrauka valgymui ir poilsiui. Paprastai jis dalijasi nustatytą laikotarpį į dalis, kurios yra maždaug vienodos.
 2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį darbuotojas turi parengti įstatymų nustatytas darbo valandų normas. Tai gali būti mėnuo, savaitė ir tt

Laikotarpių trukmė

Konkreti lankstaus elemento trukmėTvarkaraštis nustato įmonę savo nuožiūra Lankstūs tvarkaraščiai gali būti sudaromi atsižvelgiant į ataskaitinį laikotarpį, kiekvieno elemento trukmę, jų įgyvendinimo sąlygas kiekviename atskirame vienete.

darbo laiko keitimas

Paprastai 40 valandų savaitę didžiausia leidžiamapamainos trukmė negali būti ilgesnė nei 10 valandų. Tačiau išskirtiniais atvejais, maksimali organizacijoje dirbančių darbuotojų trukmė gali būti 12 valandų.

Teisės aktų reikalavimai

Darbuotojai, kuriems nustatyti lankstūs grafikai, gali būti įdarbinami viršvalandžiais. Tokiais atvejais jiems taikomos Darbo kodekso 99 straipsnyje įtvirtintos taisyklės.

Būtinas lankstus režimo įvedimasdarbas yra tikslios kiekvienos darbuotojos priskirtos gamybos užduoties apskaitos organizavimas, užtikrinant visiško ir racionalaus laiko valdymą tiek lanksčiu, tiek nustatytu laikotarpiu.

Keičiamas grafikas

Jis prisiima darbą 2, 3, 4 poslinkiuosevieną dieną. Pavyzdžiui, įmonėje darbuotojai gali dirbti trimis pamainomis po 8 valandas. Tuo pačiu metu tam tikru laikotarpiu jie atlieka pareigas skirtingais poslinkiais.

Tokį grafiką patartina sudarytiorganizacijos, kuriose gamybos proceso trukmė yra ilgesnė nei leistina kasdienio darbo trukmė. Keičiamasis režimas leidžia efektyviau naudoti įrangą, padidinti teikiamų produktų ar paslaugų kiekį.

Pagal pamainos grafiką kiekviena darbuotojų grupė vykdo pareigas pagal nustatytą pamainos trukmę pagal planą. Parengimo metu darbdavys turi atsižvelgti į profesinės sąjungos požiūrį.

darbo valandos

Keitimo tvarkaraščiai

Jie gali būti formuojami kaip nepriklausomikolektyvinės sutarties dokumentai ar priedai. Darbo laiko perkėlimo grafikas, kurio pavyzdys pateiktas pirmiau, turėtų atitikti Darbo kodekso 110 straipsnio reikalavimus dėl nuolatinio savaitinio poilsio teikimo darbuotojams (mažiausiai 42 valandos). Keičiamasis (kasdieninis) poilsis neturi būti mažesnis nei dvigubai prieš jam atliktą darbą.

Grafikai yra perduodami darbuotojams užmėnesį iki įvado. Šio laikotarpio pažeidimas yra pripažįstamas pažeidus darbuotojų teisę laiku pranešti apie darbo sąlygų pokyčius. Įstatymai neleidžia darbuotojams dalyvauti dviejuose poslinkiuose iš eilės.

mokytojų darbo laikas

Shift režimas

Šioje darbo proceso organizavimo formoje pareigybių vykdymas atliekamas ne darbuotojo gyvenamojoje vietoje. Tačiau jų kasdien grįžti namo neįmanoma.

Sukimosi režimas naudojamas su reikšmingugamybos įrenginio pašalinimas iš darbdavio vietos. Su juo, jūs galite žymiai sumažinti darbo trukmę statybos, rekonstrukcijos. Be to, šis režimas gali būti naudojamas vietovėse su ypatingomis klimato sąlygomis.

Tai yra pamaininio darbo bruožasdarbuotojai gyvena specialiai sukurtuose kaimuose. Jie atstovauja pastatų ir statinių kompleksui, skirtiems vartotojų paslaugoms ir darbuotojų gyvybei palaikyti per jų gamybos laikotarpį. Darbinę veiklą vykdo pakeičiantys darbuotojai.

Žiūrėti trukmę

Tai yra įtvirtinta teisės aktuose. Perėjimo laikotarpis yra pripažįstamas pereinamuoju laikotarpiu, kuris apima laiką, per kurį atliekama gamybos užduotis tiesiai į objektą, ir alternatyvaus poilsio kaime. Viena pamaina gali trukti iki 12 valandų iš eilės kiekvieną dieną. Tuo pačiu metu bendra laikrodžio trukmė, apimanti tiek darbo, tiek poilsio laikotarpį, negali būti ilgesnė kaip 1 mėnuo.

Išimtiniais atvejais gali būti pratęstas iki 3 mėnesių. Tačiau tai reikalauja profesinės sąjungos nuomonė.

Laiko sekimas perjungimo režimu

Norint dirbti tokiomis sąlygomis, pagal įstatymą imamas papildomas mokestis.

Sukimosi režimo atveju įrašoma suvestinė apskaita.mėnesį ar daugiau, bet ne ilgiau kaip metus. Atsiskaitymo laikotarpis apima visą darbo laiką, einantis iš nuomininko ar surinkimo punkto vietos į objektą ir atgal, o likusį laikotarpį. Bendra darbo laiko trukmė negali būti ilgesnė už įprastą valandų skaičių, fiksuotą TC.

Suskaidyta diena

Dalijimasis su laiku reguliuojamas.Darbo kodekso 105 straipsnio nuostatos. Organizacijose, kuriose yra poreikis dėl gamybos sąlygų specifikacijos, taip pat kai proceso intensyvumas pamainos metu nėra tas pats, dieną galima suskaidyti į dalis. Tai būtina, kad bendra darbo laiko trukmė neviršytų normose nustatytos trukmės.

Paprastai įmonėms, kurių veikla susijusi su gyventojų aptarnavimu, naudojama fragmentuota tvarka: transportas, prekybos organizacijos ir tt

Poilsio laikas

Darbdavio pareiga yra nustatytilaikotarpiai, per kuriuos darbuotojai atleidžiami nuo pareigų. Darbuotojai turi teisę naudoti šį laiką savo nuožiūra.

Įstatymai numato tokius rekreacijos tipus:

 1. Pertrauka per pamainą / dieną.
 2. Tarpinis poslinkis (dienos) poilsis.
 3. Savaitgalis
 4. Mokamos kasmetinės atostogos.
 5. Atostogos.

Per pamainą darbuotojui suteikiama maitinimo ir poilsio pertrauka. Jo trukmė negali viršyti 2 valandų ir būti trumpesnė nei 30 minučių. Pertrauka neįtraukta į darbo laiką.

Maisto ir poilsio laikotarpio konkreti trukmė nustatoma vietiniu reguliuojančiu dokumentu arba darbdavio ir darbuotojo susitarimu.

Jei darbo sąlygos neleidžia pertraukos, darbdavys turi gaminti maistą ir pailsėti.

darbo laiko ir poilsio laiko savybes

Dažniausiai pasitaikantys atvejai

Praktiškai dažniausiai leidžiami tokie Darbo kodekso nuostatų, reglamentuojančių darbo ir poilsio būdus, pažeidimai:

 1. Bendrovės vidaus taisyklių, atostogų tvarkaraščių, pamaininio darbo ir kitų svarbių dokumentų nebuvimas.
 2. Nesugebėjimas darbuotojams mokėti kasmetines atostogas daugiau nei 2 metus iš eilės, taip pat papildomi poilsio laikotarpiai darbuotojams, atliekantiems pareigas pavojingose ​​ar pavojingose ​​sąlygose.
 3. Nepanaudotų grynųjų pinigų išmokėjimo pakeitimas.
 4. Užimtumas naktį,viršvalandžiai, savaitgaliai ir (arba) atostogos be raštiško sutikimo ir medicininės nuomonės su moterimis, turinčiomis nepilnamečių išlaikymą (iki 3 metų), darbuotojams, turintiems vaikų su negalia.

Kitas bendras pažeidimas yra piniginės kompensacijos už nepanaudotas atostogas nemokėjimas, kai atleidžiamas darbuotojas.

Komentarai (0)
Pridėti komentarą